Ban biên tập

             TỔNG BIÊN TẬP
       PGS.TS Nguyễn Thế Thắng
     ----------------------------------------
                 ỦY VIÊN
     TS Nguyễn Phương Nam
          TS Võ Thanh Thảo
         Ths Yên Ngọc Trung

     ----------------------------------------
      THƯ KÝ BAN BIÊN TẬP
   ThS Nguyễn Trọng Luyện

Đối tác
Thế hệ
Hồ Chí Minh học
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
TẠP CHÍ TUYÊN GIÁO

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HÀNH DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG

14-01-2012

PGS,TS Nguyễn Thế Thắng*

Thực hành dân chủ là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi Dân chủ là chiếc chìa khoá vạn năng trong công tác cách mạng. Trong Di chúc Người căn dặn: ”Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”1. Trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, quán triệt tư tưởng của Người về thực hành dân chủ trong Đảng  trong sinh hoạt của Đảng bộ các cấp là hết sức cần thiết.

  1. Những quyền dân chủ cơ bản của Đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi dân chủ là quyền lợi cơ bản nhất của người Đảng viên. Người khẳng định:

“Mọi đảng viên có những quyền lợi như sau:

1) Có quyền tự do và thiết thực thảo luận cách thi hành chính sách của Đảng, trên các báo chí và trong các cuộc hội nghị của Đảng.

Để thi hành triệt để chính sách và công tác của Đảng, mọi đảng viên có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình (trên báo chí và trong hội nghị của Đảng), dù ý kiến ấy không đồng ý với ý kiến của đại đa số, không ai được ngăn cấm.

2) Có quyền tuyển cử và ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

3) Có quyền đưa ra những đề nghị, những thanh minh, những lời kêu nài trước các cơ quan của Đảng, từ chi bộ đến Trung ương, không ai được ngăn trở.

4) Trong các cuộc hội nghị của Đảng có quyền phê bình đảng viên và cán bộ, phê bình công tác của các cơ quan Đảng.

Vì quyền phê bình ấy có thể nâng cao tính hăng hái và tinh thần phụ trách của các đảng viên; có thể đảm bảo sự đấu tranh của đảng viên chống những cái gì có hại đến Đảng; quyền phê bình là một vũ khí chống quan liêu, mệnh lệnh; nó cải thiện sự quan hệ giữa cán bộ và đảng viên; nó giúp cải thiện các công việc của Đảng.

Vì vậy, mọi người phải tôn trọng quyền phê bình của đảng viên”2.

Quyền dân chủ của người đảng viên rất lớn. Song, trong Xây dựng Đảng, để có thể thực hiện được dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nêu vấn đề dân chủ đi đôi với tập trung.

2- Tập trung trên nền tảng dân chủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ: tập trung có nghĩa là Cơ quan lãnh đạo của Đảng có uy tín và quyền lực chân chính. Những phương châm chính sách, nghị quyết của Đảng, mọi đảng viên nhất định phải chấp hành. Kỷ luật của Đảng, mọi Đảng viên phải tuân theo. Quyền lực đó là tập trung, nhưng không phải là cá nhân chuyên chính, độc đoán, chuyên quyền. Tập trung đúng đắn phải được “Xây dựng trên nền tảng dân chủ3. Tập trung xây dựng trên nền tảng dân chủ thể hiện ở 4 nội dung cơ bản sau:

Một là: Các cơ quan lãnh đạo đều do quần chúng đảng viên bầu cử lên.

Hai là: Phương châm, chính sách, nghị quyết của Đảng đều do quần chúng đảng viên tập trung kinh nghiệm và ý kiến lại mà thành. Rồi lại do các cuộc hội nghị của Đảng thảo luận giải quyết, chứ không ai được tự ý độc đoán.

Ba là:  Quyền lực của cơ quan lãnh đạo là do quần chúng đảng viên giao phó cho, chứ không phải tự ai tranh giành được. Vì vậy, người lãnh đạo phải gần gũi và học hỏi quần chúng đảng viên, nghe ngóng ý kiến của họ. Nếu lên mặt với quần chúng, lạm dụng quyền lực - thế là sai lầm.

Bốn là: Trật tự của Đảng là: cá nhân phải phục tùng tổ chức; số ít phải phục tùng số nhiều; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; các địa phương phải phục tùng Trung ương.

Dân chủ là nền tảng của tập trung. Cần phải mở rộng dân chủ trong Đảng. Song, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ “Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung4.

Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 6/1/1946. Ảnh tư liệu

 

3- Dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ giới hạn của quyền dân chủ trong Đảng. “Ở trong Đảng, mọi đảng viên có quyền nêu ý kiến, đặt đề nghị, tham gia giải quyết vấn đề. Nhưng quyết không được trái sự lãnh đạo tập trung của Đảng, trái nghị quyết và trái kỷ luật của Đảng. Quyết chống: không xét thời gian, địa điểm, điều kiện mà nói lung tung; tự do hành động; dân chủ quá trớn”5.

Dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung thể hiện ở 4 nội dung sau:

Một là: Chỉ có cơ quan lãnh đạo có quyền mở các cuộc hội nghị.

Hai là: Tất cả các nghị quyết của Đảng phải do cơ quan lãnh đạo chuẩn bị kỹ càng, rồi giao cho các cấp thảo luận. Không được làm qua loa, sơ sài,

Ba là: Khi bầu cử các cơ quan lãnh đạo trong Đảng, phải xem xét rất kỹ lưỡng để lập danh sách những đảng viên ứng cử.

Bốn là: Toàn thể đảng viên phải theo đúng Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất của Đảng. Toàn thể đảng viên phải theo sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương.

Dân chủ và tập là hai mặt của một vấn đề. Không nên tách dân chủ khỏi tập trung cũng như không thể tách rời tập trung khỏi dân chủ.

Người khẳng định: “Nói tóm lại: Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ (thật thà tự phê bình và phê bình), thực hành lãnh đạo tập trung, nâng cao tính tổ chức và tính kỷ luật”6.

4- Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung.

Để thực hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ phải thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lề lối làm việc của Đảng.

Tập thể lãnh đạo là dân chủ và cần phải thực hành tập thể lãnh đạo. Vì, một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề. Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm. Người thì thấy rõ mặt này, người thì trông thấy rõ mặt khác của vấn đề đó.

 Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm.

Cần phải cá nhân phụ trách, có nghĩa là việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho một người hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả là hỏng việc. Vì thế, nên Cần lãnh đạo phải tập thể, mà phụ trách cần cá nhân.

Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đưa đến cái tệ bao biện, độc đoán chủ quan. Kết quả cũng là hỏng việc.

5. Cán bộ lãnh đạo phải phát huy quyền dân chủ của đảng viên.

Tuy nhiên, trong thực tế không phải ở đâu, lúc nào quyền dân chủ của đảng viên cũng được tôn trọng, việc tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc. Không ít nơi có tình trạng phê bình và tự phê bình qua loa, chiếu lệ, đại khái, chung chung, cả nể, hoặc không dám nói ra sự thật. Cán bộ, đảng viên ít sáng kiến, ít hăng hái do có những người lãnh đạo thiếu dân chủ. Người vạch rõ:

”Cách lãnh đạo của ta không được dân chủ, cách công tác của ta không được tích cực. Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có như thế. Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người lãnh đạo, các đảng viên và cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình”7.

Cho nên trong Đảng phải phát huy dân chủ đến cao độ mới làm cho cán bộ, đảng viên hăng hái, đề ra nhiều sáng kiến. Đảng có phát huy dân chủ đến cao độ, làm cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm, thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên.

6. Muốn thực hành dân chủ phải chống quan liêu, mệnh lệnh.

Đảng ta luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ. Song, cũng có nơi này nơi khác có tình trạng mất dân chủ. Một số cán bộ lãnh đạo quan liêu, xa dân, độc đoán, gia trưởng. Có cán bộ lãnh đạo trù dập, ức hiếp quần chúng. Nhiều trường hợp quyền dân chủ của đảng viên, của nhân dân không được tôn trọng, phát huy. Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch rõ ai cũng biết bệnh quan liêu, mệnh lệnh là nguy hiểm. Nhưng trong công tác thực tế, nhiều cán bộ ta còn mắc căn bệnh đó. ”Miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối quan chủ”8. Cho nên Đảng phải lãnh đạo cuộc đấu tranh chống bệnh quan liêu và chống cả những bệnh lợi dụng bộ máy, địa vị của Đảng, Nhà nước để tham ô , lãng phí, mới có thể thực thi được dân chủ. Người khẳng định rõ: “Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ”9.

Cần phải có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan kiểm tra, thanh tra của Đảng, Nhà nước, và nhất là sự kiểm tra, giám sát của nhân dân với hoạt động của các Đảng viên và tổ chức Đảng, các quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên mới có thể được thực hiện nghiêm túc. Đảng phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, trong đó có việc dựa vào nhân dân để thực thi dân chủ ngay trong Đảng, để từ đó có thể phát triển dân chủ trong toàn xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “ Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải đựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công”10.

7. Mở rộng phê bình và tự phê bình mới mở rộng dân chủ.

Một trong những nguyên nhân khiến cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu dân chủ là do trong lòng họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thích được tâng bốc, nịnh nọt. Trong dùng người, thích dùng những kẻ khéo nịnh hót, nhát gan, dễ bảo mà chán ghét những người chính trực. Người cho rằng cán bộ lãnh đạo quản lý có phong cách làm việc dân chủ là phải:

”Khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến. Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, muốn biết công tác của mình tốt hay xấu, không gì  bằng khuyên cán bộ mình mạnh bạo đề ra ý kiến và phê bình. Như thế, chẳng những không phạm đến uy tín của người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà trong Đảng”11.

Song, trong thực tế, như Người thường  nhắc nhở rằng chúng ta còn kém về trình độ lý luận và về mặt nắm tình hình thực tế,  trong Đảng còn chưa xây đựng đầy đủ các chế độ công tác thích hợp nên còn có tình trạng mất dân chủ. Cần chú ý là:

“Vì dân chủ nội bộ chưa thật mở rộng; vì phê bình và tự phê bình chưa được phát huy, nhất là phê bình từ dưới lên. Để sửa chữa những thiếu sót đó, chúng ta cần tăng cường sự lãnh đạo tập thể từ Trung ương đến địa phương trong Đảng và trong cơ quan chính quyền. Tập thể lãnh đạo phải đi đôi với cá nhân phụ trách. Phải định rõ chế độ làm việc, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng, tức là tập thể lãnh đạo. Phải mở rộng dân chủ; phải mở rộng phê bình và tự phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên”12.

          8. Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng vào sự nghiệp đổi mới.

          Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta xác định rõ thực hiện dân chủ là một yêu cầu nội tại trong sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Thực hiện dân chủ  trong Đảng cũng là một nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên, và là phản ánh xu thế phát triển của thời đại. Nội bộ Đảng không dân chủ thì mọi sáng kiến và trí tuệ trong Đảng không được phát huy, tổ chức đảng không có sức mạnh. Hiện nay, mở rộng dân chủ trong Đảng còn là một tiền đề cơ bản để đổi mới Đảng và thúc đẩy công cuộc dân chủ hoá toàn xã hội. Do đó, Tại Đại hội Đảng lần thứ X, Đảng ta khẳng định rõ:

“Phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ luật trong Đảng. Mọi cán bộ đảng viên có quyền tham gia quyết định công việc của Đảng; quyền được thông tin, thảo luận, tranh luận, nêu ý kiến riêng, bảo lưu ý kiến trong tổ chức; khi đảng đã có nghị quyết thì phải nói và làm theo nghị quyết.

Lãnh đạo các cấp phải lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của đảng viên và nhân dân. Xây dựng quy chế ra quyết định của Đảng, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể; có cơ chế để nhân dân bày tỏ ý kiến đối với những quyết định lớn, tham gia các công việc của Đảng; khắc phục lối làm việc quan liêu, xa dân”13.

Mới đây, tại Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng tiếp tục khẳng định:

“Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, từ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ ở cơ sở đến sinh hoạt Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chống quan liêu, bè phái, cục bộ, địa phương, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân chủ”14.

Trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua tại Đại hội XI. Ðiều 3 của Điều lệ đã khẳng định rõ những quyền dân chủ cơ bản của Đảng viên. Đó là:

Một là: Ðược thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng; biểu quyết công việc của Ðảng.

Hai là: Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Ba là: Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

Bốn là: Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Ðảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Ðảng.

          Để những quyền dân chủ đó được thực hiện, Ðiều 9 của Điều lệ quy định lề lối làm việc trong Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ với 6 nội dung cụ thể.

Một là: Cơ quan lãnh đạo các cấp của Ðảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Hai là: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Ðảng là Ðại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Ðảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy).

Ba là: Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình.

Bốn là: Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Ðảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Ðảng phục tùng Ðại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

Năm là: Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Ðảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Ðại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Ðảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số.

Sáu là: Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên.

Đó là căn cứ cơ bản để có sự hiểu đúng và có sự thống nhất nhận thức về vấn đề dân chủ trong Đảng hiện nay. Hiểu đúng bản chất nội dung của vấn đề dân chủ trong Đảng đã khó, nhưng khó hơn và cũng là điều có tính chất quyết định là việc biến những hiểu biết cơ bản này thành cơ chế thực hiện và được toàn Đảng toàn dân thực hiện với một quyết tâm cao nhất.

Chú Thích:* Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực I.1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T12, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.510.                                                                          

2 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.239-240.                                                                                        

3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T7, s.đ,d, tr. 240.

4 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T7, s.đ.d, tr. 241.

5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T7, s.đ.d, tr. 241

6 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T7, s.đ.d, tr. 241

7 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 243.

8 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T6, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 292.

9 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T6, tr 494.                                                                                                                                      

10 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T6, s.đ,d, tr 495.

11 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T5, s.đ,d,  tr 280.

12 Hồ Chí Minh: Toàn tập, T8, s.đ,d,  tr 157.

13 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 134.

14 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc  lần thứ Xi, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. tr

 

.

 

Bình luận (3)
andita
Deep tikhning - adds a new dimension to it all.
Ngày 21-06-2012,  16:39
veamxo
Q2rFNS , [url=http://uqgyxpkfucia.com/]uqgyxpkfucia[/url], [link=http://uzfapinjexsn.com/]uzfapinjexsn[/link], http://xuxfdgwploiy.com/
Ngày 23-06-2012,  0:20
nprmwv
sgWSaw , [url=http://kjfwmvprypmw.com/]kjfwmvprypmw[/url], [link=http://waxrlywwehxd.com/]waxrlywwehxd[/link], http://stwmnhbrrvod.com/
Ngày 23-06-2012,  22:37
Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
(*):
 
Telex   VNI   Off
Học tập và làm theo
Bác Hồ kể chuyện Tây du ký
Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đánh lớn, đánh ...
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nhận thức sâu sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, ...
Học Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn*
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài lược ghi phát biểu kết luận của Tổng ...
Liên kết website
Đại hội XI
Kỉ niệm
aaa
aaa
Báo cộng sản
Vietnamnet.vn
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG
HÀ NỘI MỚI
tổng số người truy cập:  2,957,395