Ban biên tập

             TỔNG BIÊN TẬP
       PGS.TS Nguyễn Thế Thắng
     ----------------------------------------
                 ỦY VIÊN
     TS Nguyễn Phương Nam
          TS Võ Thanh Thảo
         Ths Yên Ngọc Trung

     ----------------------------------------
      THƯ KÝ BAN BIÊN TẬP
   ThS Nguyễn Trọng Luyện

Đối tác
Thế hệ
Hồ Chí Minh học
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
TẠP CHÍ TUYÊN GIÁO

Đảng bộ Quân đội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12-03-2012
alt
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị Tổng kết CTĐ,CTCT năm 2011 (nguồn: qdnv.vn)

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay, ngày 07 tháng 11 năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về việc tổ chức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Cuộc vận động (CVĐ): “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 11 tháng 01 năm 2007, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương - QUTƯ) đã có Chỉ thị 07-CT/ĐUQSTW về việc tổ chức thực hiện CVĐ trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ QUTƯ, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã tổ chức thực hiện CVĐ với nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, hiệu quả, CVĐ đã thu hút được mọi đối tượng tham gia; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, nhất là về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, thái độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện CVĐ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung và yêu cầu của CVĐ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các yêu cầu; có nhiều chủ trương, biện pháp sát hợp với tình hình cụ thể của đơn vị. Qua 4 năm thực hiện CVĐ, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên thể hiện trách nhiệm chính trị cao, có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong mọi hoạt động; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục toả sáng trên mọi lĩnh vực công tác; đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến vươn lên vượt qua khó khăn, gian khổ trong học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ mọi mặt; kiên quyết, chủ động, giải quyết thắng lợi các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đã đồng cam, cộng khổ cùng nhân dân, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tham gia với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Những chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của các đơn vị quân đội ngày càng thể hiện rõ hơn và đạt hiệu quả cao hơn. Ở nhiều cơ quan, đơn vị, nhờ có chủ trương đúng, biện pháp tích cực, phù hợp, nên đã tiết kiệm được nhiều công sức của bộ đội, tiền của của Nhà nước, Quân đội và nhân dân…   

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, yêu cầu của CVĐ ở một số đơn vị còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, chỉ huy chưa toàn diện, chặt chẽ; một số ít cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa gắn chặt việc “học tập” với “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; việc phát huy và nhân điển hình tiên tiến chưa đạt hiệu quả cao; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, Ban chỉ đạo các cấp có nơi còn hình thức... Bởi vậy, việc thực hiện CVĐ ở một số đơn vị, như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đánh giá là: “Hiệu quả chưa cao, tính lan tỏa chưa thật sâu rộng”...

Bước sang năm 2012, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào với những thành tựu đã đạt được sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng thời, chúng ta cũng nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trên con đường đi lên của cách mạng nước ta. Cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế, cùng với mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đang tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của đất nước. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”; ra sức tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sử dụng các chiêu bài: “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chống phá cách mạng nước ta hết sức quyết liệt. Trong lúc đó, “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp”1… Thực tế đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, ngày 14 tháng 5 năm 2011, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ra Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chấp hành Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 05 tháng 8 năm 2011, Thường vụ QUTƯ đã ra Chỉ thị 317-CT/QUTW về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Chỉ thị xác định rõ phương hướng, mục đích, yêu cầu, các nội dung chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Nhằm thực hiện tốt yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/ĐUQSTW của Thường vụ QUTƯ, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội phải tập trung quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất mọi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội… Trong quá trình thực hiện, các cấp phải tạo được sự thống nhất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày và là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đồng thời là tình cảm thiêng liêng đối với vị lãnh tụ kính yêu của Đảng, của dân tộc. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ của các cấp; giải quyết có hiệu quả những bức xúc về tư tưởng, kỷ luật, đạo đức trong Quân đội hiện nay.

Do ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng mà trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo; đề cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, người đứng đầu đơn vị; gắn với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng. Cấp ủy các cấp phải đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ và đảng bộ cơ sở. Cấp ủy cấp trên cơ sở, định kỳ 6 tháng phải tổ chức rút kinh nghiệm; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một tiêu chí quan trọng trong đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc thành lập và hoạt động của bộ phận giúp việc cho Thường vụ QUTƯ được thực hiện theo đúng Quy định của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình quân đội phải có các chuyên mục, chuyên trang để tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như gương người tốt, việc tốt và kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái hòng hạ thấp vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị phối hợp với các học viện, nhà trường trong Quân đội rút kinh nghiệm giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; biên soạn, chỉnh lý chương trình, giáo trình, đưa nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình chính thức của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường quân đội...     

Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Tư tưởng và những nội dung đạo đức rút ra từ cuộc đời, hoạt động và cống hiến của Người là vô cùng phong phú, sâu sắc và có ý nghĩa rất thiết thực đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội. Tư tưởng, đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh thể hiện tập trung nhất ở sự tận trung với nước, tận hiếu với dân; trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân... Đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đó là việc học tập và làm theo phẩm chất và nhân cách của Người trong giải quyết các mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa cái chung và cái riêng, giữa cống hiến và hưởng thụ, trong đó luôn đặt lợi ích của đất nước, của cách mạng, của Quân đội, của tập thể lên trên hết. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta phải luôn hăng say, nhiệt tình công tác; ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Mỗi người phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác; có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản của Nhà nước, Quân đội và đơn vị; không đề cao quyền uy cá nhân, không chạy theo danh vọng, không lợi dụng chức quyền để vun vén cá nhân; luôn thẳng thắn, trung thực, không làm dối, làm ẩu, bao che khuyết điểm. Từng tổ chức, đơn vị và mọi cán bộ, đảng viên phải: “tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm, nhìn lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, tệ hại”; đồng thời, phải “Nghiêm túc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí… nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, như phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đội ngũ cán bộ quân đội là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh; là người đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước vào quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi các hoạt động chiến đấu, lao động, học tập, công tác của đơn vị. Bởi vậy, Bác Hồ nhắc nhở người cán bộ quân đội phải ra sức học tập, tu dưỡng, nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để có lập trường, quan điểm, phương pháp đúng đắn; nhận thức đầy đủ tình hình, nhiệm vụ, luôn đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với mọi quan điểm sai trái; bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng. Người cán bộ quân đội phải luôn quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, nhất là phải chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội. Bác Hồ căn dặn: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội viên ăn uống thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng”2.

Học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên hằng ngày; đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội phải luôn luôn nêu cao ý thức tự giác, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và ý chí, quyết tâm cao. Đồng thời, cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong quản lý, định hướng, giáo dục, bồi dưỡng đối với từng cá nhân. Việc đề cao vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ chủ trì các cấp là vấn đề rất quan trọng. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng nặng nề, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải luôn thể hiện sự kiên định, vững vàng về lập trường, quan điểm; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm xây dựng đơn vị, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội...; phải là tấm gương sáng lôi cuốn, cổ vũ toàn đơn vị phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, các cấp ủy đảng cần chú trọng lãnh đạo kết hợp tốt việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng và các CVĐ, các phong trào thi đua; phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, cá nhân trong đơn vị, nhất là của bộ phận giúp việc và cơ quan chính trị các cấp; coi trọng vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì; thực hiện nói đi đôi với làm, cấp trên gương mẫu cho cấp dưới học tập, noi theo. Từng cấp phải có nhiều biện pháp thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, gắn rèn luyện kỷ luật quân đội, chấp hành pháp luật Nhà nước với xây dựng nền nếp chính quy; khắc phục triệt để “khâu yếu, mặt yếu” trong từng lĩnh vực công tác. Các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả.

Các cấp ủy phải xây dựng và ban hành được tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng, đảng viên; của tổ chức chỉ huy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan và chiến sĩ; của đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, hội viên Hội Phụ nữ; của học viên các học viện, nhà trường... để phấn đấu thực hiện. Hệ thống tiêu chí đó phải quán triệt được yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội và đơn vị; phải cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng con người. Đặc biệt, phải thể hiện rõ các phẩm chất của người quân nhân cách mạng: luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nhạy bén, sắc sảo, chủ động, sáng tạo và kiên quyết trong đấu tranh với các luận điệu thù địch, sai trái cũng như xử lý mọi tình huống phức tạp; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân; chăm lo xây dựng đơn vị, nâng cao đời sống mọi mặt của bộ đội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và 317-CT/QUTW của QUTƯ, cấp ủy các cấp phải coi trọng công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiên quyết phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân về chính trị. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Đảng, QUTƯ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rộng khắp và bền vững, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Thượng tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Bí thư BCHTƯ Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

__________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 173.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2002, tr. 207.

 

Theo QPTD - Thứ năm, 05/ 01/2012-22:20:48

http://tapchiqptd.vn/trang-chu/duong-loi-chinh-tri-dg-loi-qp-an/1013-ng-b-quan-i-tip-tc-y-mnh-hc-tp-va-lam-theo-tm-gng-o-c-h-chi-minh.html

Bình luận (3)
mark
That's a well-thought-out anwesr to a challenging question
Ngày 06-08-2012,  14:57
nxcyfc
kSaeah , [url=http://uqxiafssymab.com/]uqxiafssymab[/url], [link=http://yrtwpczsdgiq.com/]yrtwpczsdgiq[/link], http://ncwbuieszmdj.com/
Ngày 07-08-2012,  14:50
ptypzlf
rwbtzj , [url=http://lvcfzvbnvkmg.com/]lvcfzvbnvkmg[/url], [link=http://aqkvikgopmqm.com/]aqkvikgopmqm[/link], http://vzljnkstyfsj.com/
Ngày 09-08-2012,  3:25
Viết bình luận
Tên của bạn (*):
Mail của bạn (*):
(*):
 
Telex   VNI   Off
Học tập và làm theo
Bác Hồ kể chuyện Tây du ký
Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn đánh lớn, đánh ...
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nhận thức sâu sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương, ...
Học Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn*
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài lược ghi phát biểu kết luận của Tổng ...
Liên kết website
Đại hội XI
Kỉ niệm
aaa
aaa
Báo cộng sản
Vietnamnet.vn
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
TẠP CHÍ XÂY DỰNG ĐẢNG
HÀ NỘI MỚI
tổng số người truy cập:  2,962,522